Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Politikaları

LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE

 • Kurumsal gelişimde kalite ilke ve süreçlerinin işletilmesi esastır.
 • Kurumsal gelişimde ulusal ve uluslararası gelişme ve standartlar yakından takip edilir.
 • Yönetim ve gelişim faaliyetleri üniversitemizin belirlediği kalite politikaları doğrultusunda yürütülür.
 • Yönetimde güvence sisteminin kurulumu ve şeffaflık esaslarını sağlamak için bölüm yönetimine ilişkin bilgiler öğretim üyeleri ve araştırma görevlileriyle paylaşılır.
 • Bölüm toplantıları düzenli olarak yapılır.
 • Görev tanımları belirlenir ve iş bölümü yapılır.

EĞİTİM ÖĞRETİM POLİTİKASI

 • Öğrencilerimizin klasik ve modern kaynaklarla eş zamanlı tanışıklığını sağlamak esastır.
 • İkinci yabancı dil eğitimi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nda belirtilen seviyeler göz önünde bulundurularak tasarlanır ve verilir.
 • Yabancı dil eğitimi alanındaki gelişmeler yakından takip edilir ve uygulamalı dil dersleri için gerekli teknolojik donanımın sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülür.
 • Uluslararası tecrübe ve birikime sahip bir akademik kadro ile eğitim öğretim faaliyetleri yürütülür.
 • Öğrencilerimizi yeterli akademik bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip şekilde mezun etmek esastır.
 • Eğitim öğretim süreçlerinde öğrencinin beklentileri ile alanın ihtiyaçları birlikte gözetilir.
 • Eğitimin kalitesi itibariyle hem yurtiçi hem de yurtdışında öncelikle tercih edilen bir fakülte olabilmeyi sağlamak esastır. Eğitim öğretim Faaliyetlerini farklı disiplinlerle iş birliğini önceleyen bir anlayışla yürütmek esastır.
 • Alandaki meselelere karşı duyarlılık gösteren, bunlara dönük çözümler üretme konusunda inisiyatif alan araştırmacı ve girişimci öğrenciler yetiştirilir.
 • Akademik ağırlıklı program, öğrencilerimizin farklı yönlerden gelişimini sağlayacak sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle bütünleştirilir.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME POLİTİKASI

 • Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel sürdürülebilir kalkınma politikalarına uygun araştırma geliştirme stratejilerini belirlemek esastır.
 • Eğitim öğretim faaliyetleri öğrencilerin araştırmacı kimliğini geliştirecek şekilde yapılır.
 • Üniversitenin vizyon ve misyonunu destekleyen araştırma ve uygulamalar teşvik edilir.
 • Bilim ve yayın etiği ilkelerine uygun araştırma ve çalışmalar teşvik edilir.
 • Araştırma faaliyetlerinin nitelikli yayınlara dönüştürülmesi amaçlanır.
 • Araştırma olanaklarının çeşitleri ve bunlara katılım süreçleri konusunda akademik personelin düzenli olarak bilgilendirilmesine önem verilir.
 • Uygulamalı alanı desteklemek amacıyla akademi ve yabancı dil hizmetleri sektörü arasında bağ kurulur.
 • Diğer üniversiteler ve kuruluşlarla ortak araştırma projeleri yürütülür.
 • Kurumun gelişiminde araştırma verilerine müracaat edilir.

TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI

 • Öğretim programı tasarlanırken toplumun ihtiyaçları ve yabancı dil eğitimi alanın sunacağı katkılar göz önünde bulundurulur.
 • Akademik personel, topluma hizmet kapsamındaki faaliyetlere katlım için teşvik edilir.
 • Topluma hizmet politikaları paydaş katılımıyla oluşturulur.
 • Kurum toplumsal meselelerin çözümüne katkı sunar.

 ULUSLARARASILAŞTIRMA POLİTİKASI

 • Akademik kadronun teşekkülünde uluslararası tecrübeye önem verilir.
 • Akademik faaliyetlerde yurtdışında görev yapan akademisyenlerle iş birliğini (akademik toplantı, ortak proje vs.) geliştirmeye önem verilir.
 • Erasmus, Mevlana gibi programlar çerçevesinde uluslararası hareketlilik teşvik edilir.
 • Uluslararası meslek dernekleri ve kuruluşlarla bağ kurulur.
 • Akademik personelin daha fazla uluslararası yayın yapmasını sağlayacak imkan ve ortamı hazırlar
 • Nitelikli uluslararası öğrenciler tarafından tercih edilen bir fakülte olmayı hedefler.