Ders İçerikleri

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI (%30 Arapça)
LİSANS ÖĞRETİM PLANI
BİRİNCİ SINIF
I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS Ders İçeriği
EMB101  Eğitime Giriş Z 2 0 0 2 3 Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaçları ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültürel, tarihî, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik temelleri; eğitim bilimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf; öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler
EMB107 Eğitim Psikolojisi Z 2 0 0 2 3 Psikolojinin ve eğitim psikolojisinin temel kavramları; eğitim psikolojisinde araştırma yöntemleri; gelişim kuramları, gelişim alanları ve gelişim süreçleri; gelişimde bireysel farklılıklar; öğrenmeyle ilgili temel kavramlar; öğrenmeyi etkileyen faktörler; eğitim-öğrenme süreçleri çerçevesinde öğrenme kuramları; öğrenme sürecinde motivasyon
AIIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 0 2 3 Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları; XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; Anadolu’nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü; Millî Mücadele’ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM’nin açılışı ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması, Lozan Konferansı’nın toplanması ve Barış Antlaşması’nın imzalanması
EGK105 Yabancı Dil I Z 2 0 0 2 3 Şimdiki zaman; geniş zaman; bu zamanlarda sözel, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (kendini tanıtma, bir şeyi/yeri tarif edebilme, yol tarifi verebilme, kişisel bilgilere yönelik soru ve cevap kalıpları); okuma becerileri (lokantada, otobüs-tren vb. ulaşım araçlarında, alış-veriş yerlerinde liste/etiket okuma, soru sorma vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, poster içeriği yazma, form doldurma); dinleme becerileri (yol tarifi, yer/kişi tarifi vb.)
EGK101 Türk Dili I Z 3 0 0 3 5 Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb.
uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin
yazma
ARO101 Sözlü İletişim Becerileri I Z 2 0 0 2 4 Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri yoluyla duygu ve düşünceleri etkin ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel
malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.
ARO103 Okuma Becerileri I Z 2 0 0 2 3 Gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak farklı bakış açılarını kavrama; tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması; bilginin sentezlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi temeline dayanan eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi.
ARO105 Yazma Becerileri I Z 2 0 0 2 3 Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, anlatma türleriyle metin üretme, özet yazma, yorumlama; kısa hikâye, inceleme yazısı (kitap ve/veya film üzerine) ve resmî/gayrı resmî mektup yazma
ARO107 Arapçanın Yapısı I Z 2 0 0 2 3 Orta ve ileri düzeydeki dil yapılarını, sözcükler arasındaki ilişkiyi ve sözcük türetme kurallarını kavrama ve bu dil yapıları aracılığıyla anlamlı cümleler kurma konusunda bilinçlenme; söz konusu dil yapılarını modern standart Arapça ile örneklendirerek ve diğer dil becerileriyle entegre hâle getirerek bağlam içinde verme ve öğrencinin bu bilgiden kaynaklanan orta ve ileri seviyede metin üretmesini sağlama
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS Ders İçeriği
EMB106 Eğitim Felsefesi Z 2 0 0 2 3 Felsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim; temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, natüralizm, ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm, varoluşçuluk, analitik felsefe) ve eğitim; eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim; İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin (Platon, Aristoteles, Socrates, J. Dewey, İbn-i Sina, Farabi, J. J. Rousseau vd.) eğitim görüşleri; insan doğası, bireysel farklılıklar ve eğitim; bazı siyasi ve ekonomik ideolojiler açısından eğitim; Türkiye’de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim; Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri
EMB104 Eğitim Sosyolojisi Z 2 0 0 2 3 Sosyolojinin temel kavramları: Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vd.; sosyolojinin öncüleri (İbn-i Haldun, A. Comte, K. Marx, E. Durkheim, M. Weber vd.) ve eğitim görüşleri; temel sosyolojik teoriler (işlevselcilik, yapısalcılık, sembolik etkileşimcilik, çatışma kuramı, eleştirel teori, fenomenoloji ve etnometodoloji) açısından eğitim; toplumsal süreçler (sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; toplumsal kurumlar (aile, din, ekonomi, siyaset) ve eğitim; Türkiye’de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi (Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd.); kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul
AIIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 0 2 3 Siyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması
vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat
ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu,
Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı); hukuk alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili
hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması,
Şeyh Sait isyanı ve Atatürk’e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet
döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi
Türk dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması,
Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve
Atatürk ilkeleri; Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokrat Parti’nin iktidar yılları, 1960 ve 1970’li yıllarda
Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası
EGK106 Yabancı Dil  II Z 2 0 0 2 3 Geçmiş zaman; gelecek zaman; kipler (can, could, may, must vb.); bu zamanlarda ve kiplerde konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (lokanta ve restoranlarda soru sorma, yemek siparişi verme vb.); okuma becerileri (internet hava durumu raporları, yemek tarifi, afiş/poster metinleri vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, yazılı yol tarifi verebilme, e-posta/davetiye yazma vb.); dinleme becerileri (hava durumu raporu, yemek tarifi vb.)
EGK102 Türk Dili II Z 3 0 0 3 5 Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin
yazma uygulamaları
EGK104 Bilişim Teknolojileri Z 3 0 0 3 5 Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme; problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algoritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemleri; yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar; işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri; dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar); kelime işlem programları; hesaplama/tablo/grafik programları; sunu programları; masaüstü yayıncılık; veri tabanı yönetim sistemleri; web tasarımı; eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri
ARO102 Sözlü İletişim Becerileri II Z 2 0 0 2 2 İleri düzeyde sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; röportajlar, sunumlar ve tartışmalar gibi sözel etkinlikler yoluyla duygu ve düşüncelerini uygun bir biçimde ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; duyduğunu anlamaya yönelik tekniklerin ve stratejilerin tanıtılması ve uygulanması yoluyla ileri düzeyde konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi
ARO104 Okuma Becerileri II Z 2 0 0 2 2 Tümevarım ve tümdengelim yollarıyla çıkarım yapma ve satır aralarındaki anlamı kavrama çalışmaları; okuma metinlerindeki bilgiyi inceleyerek doğrudan ve dolaylı, yalın ve mecaz anlamları kavrayabilme; okunan metinlere kısa sözlü ve yazılı olarak kişisel görüşlerini aktarabilme; okurun çıkardığı anlam ile yazarın hedeflediği anlamın birbirinden farklı olabileceği gerçeğimi anlama.
ARO106 Yazma Becerileri II Z 2 0 0 2 2 Yazmak için okuma, okunmak için yazma; yazma öncesi, sırasında ve sonrası aşamalarda yapılacak uygulamalar konusunda farkındalık yaratma; açımlama yaparak yeniden yazma; yazdıklarını gözden geçirme becerisi; yazdıklarını kendi kendine değerlendirme; akran değerlendirmesi; kompozisyon ve ödev raporu yazımı
ARO108 Arapçanın Yapısı II Z 2 0 0 2 2 Orta ve ileri seviyedeki dil yapılarını, sözcükler arasındaki ilişkiyi ve sözcük türetme kurallarını kavrama; dil yapıları aracılığıyla anlamlı cümleler kurma konusunda bilinçlenme; söz konusu dil yapılarını modern standart Arapça ile örneklendirerek ve diğer dil becerileriyle entegre hâle getirerek bağlam içinde verme ve öğrencinin bu bilgiden kaynaklanan orta ve ileri seviyede metin üretmesini sağlama; metin içinde öğrenilen yapıları ve kuralları yine metin içinde analiz etme kabiliyetini geliştirme
İKİNCİ SINIF
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS Ders İçeriği
EMB205 Türk Eğitim Tarihi Z 2 0 0 2 3 Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları; ilk Türk devletlerinde eğitim; ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim; Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 13-18. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası dışındaki Türk devletlerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar eğitimde yenileşme hareketleri; Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitimin yeniden düzenlenmesi; 19-20. yüzyıllarda Avrasya’daki diğer Türk devlet ve topluluklarında eğitim; millî mücadele döneminde eğitim; Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 21. yüzyılda Türk dünyasında eğitim; ortak hedefler, dil ve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları
EMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 2 0 0 2 3 Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğrenmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi
ARO201 Arapça Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Z 2 0 0 2 3 Arapça öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; Arapça öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; Arapça öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının Arapça öğretimine yansımaları; Arapça öğretimde temel beceriler; sınıf-içi uygulama örnekleri; Arapça öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir Arapça öğretiminin bileşenleri; Arapça öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış
ARO203 Arap Edebiyatı I Z 2 0 0 2 2 Arap edebiyatının dönemleri, dönemlerin karakteristik özellikleri; edebî türlerin karakteristik özellikleri; edebî türlerin dönemlere göre önemli temsilcileri; edebî türlerden örnekler üzerinden analiz yapma becerisi; eleştirel okuma ve değerlendirme becerileri.
ARO205 Karşılaştırmalı Arapça-Türkçe Dil Bilgisi Z 2 0 0 2 2 İleri seviyedeki dil yapılarını metin ve bağlam çerçevesinde geliştirme; dil bilgisi yapılarını çözümleme ve bağlam içinde kullanarak metin üretme; Arapça dil yapıları ile Türkçe dil yapıları arasında karşılaştırmalar yaparak benzerlik ve farklılık arz eden noktalar üzerinde durma.
ARO207 Arapça-Türkçe Çeviri I Z 2 0 0 2 2 Farklı temalardaki haber metinlerinden başlayarak öğrencileri çeviriyle tanıştırma; kaynak metinde yer alan eşdizimsel yapılara dikkat çekerek dil becerilerini geliştirme; bir kaynak metninin farklı çevirilerinin ne derece mümkün olduğunu tartışma; çeviri uygulamalarından yola çıkarak öğrencilerde çeviri farkındalığı oluşturma.
ARO209 İleri Okuma Becerileri I Z 2 0 0 2 2 Okuma becerilerini diğer becerilerle entegre bir şekilde yürütme; okuduğu bir metin üzerinde konuşma, tartışma, müzakere etme; eleştirel okuma; konuşmak için okuma, okuma ve konuşma stratejilerinin farkında olma; yazmak için okuma, okuduğunu yazılı veya sözlü olarak özetleme; metin içinde kelimeleri tahmin etme becerileri, satır aralarını okuma becerileri.
ARO211 İleri Konuşma Becerileri I Z 2 0 0 2 2 Konuşma becerilerini diğer dil becerileriyle entegre bir şekilde yürütme; okuduğu bir metin üzerinde konuşma, tartışma, müzakere etme; konuşmak için okuma, konuşma stratejilerinin farkında olma; konuşurken nezaket kurallarının farkında olma, nezaket kurallarını konuşmalarında kullanma; resmiyet derecesine dikkat etme; konuşma dili ve yazı dili ayrımının farkında olma.
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders I S 2 0 0 2 4  
  Genel Kültür Seçmeli Ders I S 2 0 0 2 3  
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders I S 2 0   2 4  
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS Ders İçeriği
EMB206 Öğretim Teknolojileri Z 2 0 0 2 3 Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri
EMB204 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Z 2 0 0 2 3 Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçlarının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim; araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve güvenlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması
ARO202 Arapça Öğretim Programları Z 2 0 0 2 3 Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar; Arapça dersi öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi; güncel Arapça dersi öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler; öğrenme ve alt öğrenme alanları; kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları, diğer derslerle ilişkisi; kademler arasındaki Arapça dersi öğretim programlarının ilişkisi; kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller; ölçme değerlendirme yaklaşımı; öğretmen yeterlilikleri.
ARO204 Arap Edebiyatı II Z 2 0 0 2 2 Arap Edebiyatı-I dersinin devamı. Ele alınan edebî dönemlerin veya türlerin karakteristik özellikleri, söz konusu dönemlerin veya türlerin en önemli temsilcileri; edebî türlerden örnekler üzerinden analiz yapma becerisi; Arap edebiyatından seçilen farklı türdeki metinleri eleştirme becerileri; Arap edebiyatından geleneksel, modern, postmodern akımlar; Arap edebiyatının mevcut durumu.
ARO206 Arapça-Türkçe Çeviri II Z 2 0 0 2 2 Haber dışındaki farklı türlerden (belgeler, ticari metinler, hukuk metinleri, teknik metinler, edebî metinler vb.) kaynak metinlerinin çevirisi, çevirilerin değerlendirilmesi; bir kaynak metninin farklı çevirilerinin ne derece mümkün olduğunu tartışma; çeviri uygulamalarından yola çıkarak öğrencilerde çeviri farkındalığı oluşturma.
ARO208 İleri Okuma Becerileri II Z 2 0 0 2 3 İleri Okuma Becerileri-I dersinin devamı. Okuma ve konuşma becerilerini entegre bir şekilde yürütme; ileri düzeyde okuma stratejilerinin ayırdına varma; not alma tekniklerini kullanarak açımlama, özetleme; satır aralarını okuyarak yorumlama; okuduklarından yola çıkarak argüman üretme, geliştirme ve eleştirme becerileri.
ARO212 İleri Konuşma Becerileri II Z 2 0 0 2 3 Konuşurken argüman geliştirme, tezini savunma, farklı tezleri çürütme, bunu yaparken nezaketli dil kullanmaya özen gösterme; mevcut sorunları tartışma, tartışırken pozisyonunu belirleme; belirgin ve muğlak dil kullanma becerisi; taktik ve diplomatik dil kullanma; konuşurken vurgu ve tonlamaya dikkat etme; deyimsel ifadeleri kullanabilme becerisi.
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders II S 2 0 0 2 4  
  Genel Kültür Seçmeli Ders II S 2 0 0 2 3  
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders II S 2 0 0 2 4  
ÜÇÜNCÜ SINIF
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS Ders İçeriği
EMB307 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Z 2 0 0 2 3 Eğitim sistemlerinin oluşumu ve Türk eğitim sisteminin yapısı; Türk eğitim sistemini düzenleyen temel yasalar; Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı örgütü; Türk eğitim sisteminde öğretim kademeleri; Türk eğitim sisteminde insan gücü, fiziki, teknolojik ve finansal kaynaklar; Türk eğitim sisteminde reform ve yenileşme girişimleri; örgüt-yönetim teorileri ve süreçleri; sosyal bir sistem ve örgüt olarak okul; insan kaynağının yönetimi; öğrenci özlük işleri; eğitim ve öğretimle ilgili işler; okul işletmeciliğiyle ilgili işler; okul, çevre, toplum ve aile ilişkileri; Türk eğitim sistemi ve okulla ilgili güncel tartışma ve yönelimler
EMB305 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Z 2 0 0 2 3 Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde puanlarının analizi; değerlendirme ve not v
ARO301 Dilbilimi I Z 2 2 0 2 4 Dil bilimsel analizin temel kavramları; farkındalık yaratma, dil öğrencilerinin verileri üzerine yanlış çözümlemesi, durum çalışması ve karşılaştırmalı ana dil ve yabancı dil analizlerinin yardımı ile dilin doğasına, yapısına ve kullanımına ilişkin kavramlar; bir sistem olarak dilin bileşenleri; dil bilimsel edinç ve edim, dil bilimin alt dalları, dil bilgisi türleri, dil evrenselleri, dilsel yaratıcılık, dil bilimsel nedensizlik, işaret dilleri, yapay diller ve canlılar arası iletişim; beyin ve dil, yanallaşma ve ellilik, dilin evrimi, insan dili işleyiş modelleri, dil kullanımı ve dil bozuklukları ile ilgili araştırmalar (örneğin; Eş zamanlı dinleme testi, bölünmüş beyin, WADA testi); sesbilgisi, akustik, duyuşsal ve söyleyiş sesbilgisi, konuşma organları, sesbirim, ünlü ve ünsüz harfler, uluslararası sesbilim alfabesi, çift ünlü, üçlü ünlü, söyleyiş şekli ve yeri; sesbilim, ses örnekleri, benzeşim, benzeşmezlik, bağlama, ünsüz harf kümeleri, sessiz harfler, parçalar üstü, vurgu ve ezgi; anlambilimi, anlam bileşenleri çözümlemesi, anlamsal ilişkiler, anlamsal ilinti, anlam ve gönderme, eşdizim
ARO303 Arapça Dil Becerilerinin Öğretimi I Z 2 0 0 2 4 Yabancı dil becerileri ve bunların öğretimi ile ilgili temel kavramların tanıtılması; Arapça öğretimi bağlamında sözcük, dil bilgisi, sesletim ve ülke bilgisine ilişkin tekniklerin ve stratejilerin incelenmesi; kuramsal ve uygulamalı bakış açıları çerçevesinde öğretim malzemelerinin geliştirilmesi ve değerlend
ARO305 Türkçe-Arapça Çeviri I Z 2 0 0 2 3 Başta haber çevirisi olmak üzere temel düzeyde kontrollü çeviri uygulamaları, bu uygulamalar üzerinden öğrencilere kuramsal çıkarımlar yaptırma, öğrencilerin kendi çeviri ürünlerini değerlendirmelerini sağlama; cümle düzeyinden metin düzeyine doğru öğrencilerin sözcük dağarcığını da artırarak çeşitli temalarda haber düzeyinde çeviriler yaptırma ve yapılan çevirileri birlikte değerlendirme, bu değerlendirmeler üzerinden temel düzeyde çeviribilim kavramlarını tartışma
ARO307 Dil Edinimi Z 2 0 0 2 2 Birinci ve ikinci dil edinimi kuramları (davranışçılık, doğuştanlık, bilgi işlemleme, bağlantıcı modeller, etkileşimsel yaklaşım); ana dil ile erek dilin gelişim evreleri ve süreçleri; durum çalışmaları, bütünce verilerinden ana ve erek dil kullanımlarının karşılaştırmalı çözümlemesi, sınıf içi ikinci dil etkileşiminin kayıtları ve çevriyazısı aracılığıyla çocuklardaki ve yetişkinlerdeki ikinci dil ediniminin karşılaştırması, ana dil ediniminde gelişim aşamaları, ikinci dildeki biçim-sözdizimsel gelişim evreleri, ikinci dil edinimi süreçleri, ikinci dil ediniminde öğrenen özellikleri ve nihai kazanımdaki bireysel farklılıklar (ör-neğin; kişilik etkisi, dil yeteneği, zekâ, edinim yaşı, motivasyon ve tutum, öğrenen tercihleri ve inançları), ikinci dil ve yabancı dil öğrenim bağlamlarının farklılığı (örneğin: doğal ve örgün eğitim ortamları
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders III S 2 0 0 2 4  
  Genel Kültür Seçmeli Ders III S 2 0 0 2 3  
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders III S 2 0 0 2 4  
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS Ders İçeriği
EMB308 Eğitimde Ahlâk ve Etik Z 2 0 0 2 3 Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlâkı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin ahlaki/etik orumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; Türkiye’de kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler; okulda ve eğitimde etik dışı davranışlar, etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar; ahlaki/
etik bir lider olarak okul müdürü ve öğretmen
EMB306 Sınıf Yönetimi Z 2 0 0 2 3 Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlar; sınıfın fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları; sınıf kuralları ve sınıfta disiplin; sınıf disiplini ve yönetimiyle ilgili modeller; sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi, sınıfta iletişim ve etkileşim süreci; sınıfta öğrenci motivasyonu; sınıfta zaman yönetimi; sınıfta bir öğretim lideri olarak öğretmen; öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi; olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturulması; okul kademelerine göre sınıf yönetimiyle ilgili örnek olaylar
EGK302 Topluma Hizmet Uygulamaları Z 1 2 0 2 3 Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramları; toplumsal ve kültürel değerler yönünden sosyal sorumluluk projeleri; güncel toplumsal sorunları belirleme; belirlenen toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlama; bireysel ve grup olarak sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alma; çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılma; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma; sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarını değerlendirme. 
ARO302 Arapça Dil Becerilerinin Öğretimi II Z 2 0 0 2 4 Alımlamaya ve üretime yönelik dil becerilerinin özellikleri; Arapça duyduğunu/gördüğünü anlama, okuduğunu anlama, yazma ve konuşma becerilerinin öğretimine ilişkin tekniklerin ve stratejilerin tanıtılması; farklı yaştaki ve yeterlik düzeylerindeki öğrenci gruplarının dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamaların incelenmesi; çeşitli Arapça dil becerilerinin ayrı ayrı veya kaynaştırılarak öğretimine yönelik ders malzemelerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
ARO304 Türkçe-Arapça Çeviri II Z 2 0 0 2 3 Haber dışındaki farklı türlerden (belgeler, ticari metinler, hukuk metinleri, teknik metinler, edebî metinler vb.) kaynak metinlerinin çevirisi, çevirilerin değerlendirilmesi; bir kaynak metninin farklı çevirilerinin ne derece mümkün olduğunu tartışma; çeviri uygulamalarından yola çıkarak öğrencilerde çeviri farkındalığı oluşturma.
ARO306 Dilbilimi II Z 2 0 0 2 3 Dil öğrencilerinin verileri üzerine yanlış çözümlemesi, durum çalışması ve karşılaştırmalı ana dil ve yabancı dil analizleri ve dilin doğasına, yapısına ve kullanımına ilişkin kavramlar; biçimbilgisi: bağımlı ve bağımsız biçimbirim, karmalar, çekim ve türetim biçimbirimleri, biçimbirimsel analiz, biçimbilgisel dil tiplendirmesi, sözcüklerin hiyerarşik iç yapılarının incelemesi, biçimbilimsel sesbilim değişkenligi; sözdizimi: sözcük ulamları, öbek, tümcecik, tümce yapıları, dönüşümlü üretimsel dil bilgisi, yönetim ve bağlama, minimalist program, üye yapısı, rol; edimbilim: gösterim, sezdirim, konuşma ilkeleri, sözeylem ve incelik; toplumdilbilim; ağız, kesit, biçem; söylem: metinsellik ölçütleri, bağlaşıklık ögeleri, söylem bağlantıları, işlevler, söylem durumu, kurumsal söylem
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders IV S 2 0 0 2 4  
  Genel Kültür Seçmeli Ders IV S 2 0 0 2 3  
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders IV S 2 0 0 2 4  
DÖRDÜNCÜ SINIF
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS Ders İçeriği
EMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Z 2 6 0 5 13 Alana özgü öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlemler yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapma; alana özgü etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama, sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma
EMB405 Okullarda Rehberlik Z 2 0 0 2 3 Rehberlik ve psikolojik danışma (RPD) hizmetlerinin eğitimdeki yeri; gelişimsel rehberlik modelinin felsefesi, amacı, ilkeleri ve programı (kapsamlı gelişimsel RPD programı); temel hizmetleri/müdahaleleri; sınıf rehberliğinde öğretmenlerin rol ve işlevi; RPD hizmetleri kapsamında eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal alanlarda kazandırılacak yeterlikler; okul yöneticisi ve öğretmenlerle rehber öğretmen ve psikolojik danışman arasındaki işbirliği; sınıf RPD plan ve programlarının hazırlanması ve uygulanması
ARO401 Arapça Diyalektler 1 Z 2 0 0 2 3 Arap diyalektlerinin yapısal olarak temel özellikleri; diyalektler arasındaki farklılıkların ve benzerliklerin betimlenmesi; konuşma dilinin kültürel, sosyal ve siyasi hayata etkileri; yaygın bir Arap diyalektini dinlediğini anlama becerisine odaklanarak öğretme becerileri.
ARO403 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Z 2 0 0 2 3 rken yaş dil öğrenenleri (5-12 yaş) ile diğer yaşlardaki öğrenenler arasındaki farklar (dil yapısı, becerileri ve alt becerilerinin öğrenimi açısından) ve erken yaş öğrenenleri hakkında yanlış bilinenler; erken yaş öğrenenlerinin öğrenme biçemleri (görsel, işitsel ve duyuşsal) ve stratejileri (örneğin; üstbiliş, biliş, sosyoduyuşsal); kelime, dil becerisi, dil yapısı öğretimi için etkinlikler (örneğin; yapboz, hikâye, oyun ve benzetim), görsel-işitsel araçlar (örneğin; resim, gerçek nesneler, karikatür, kukla ve şarkılar) geliştirilmesi; öğrenenlerin dil seviyelerine ve bilişsel, duyuşsal gelişimlerine uygun öğretim noktalarının seçimi, sıralaması, materyal uyarlaması ve değerlendirmesi.
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders V S 2 0 0 2 4  
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders V S 2 0 0 2 4  
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS Ders İçeriği
EMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Z 2 6 0 5 13 Alana özgü özel öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlem yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak mikro-öğretim uygulamaları yapma; bir dersi bağımsız bir şekilde planlayabilme; dersle ilgili etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama; sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma.
EMB404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Z 2 0 0 2 3 Özel eğitimle ilgili temel kavramlar; özel eğitimin ilkeleri ve tarihsel gelişimi; özel eğitimle ilgili yasal düzenlemeler; özel eğitimde tanı ve değerlendirme; öğretimin bireyselleştirilmesi; kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri; ailenin eğitime katılımı ve aileyle işbirliği; farklı yetersizlik ve yetenek gruplarının özellikleri; farklı gruplara yönelik eğitim yaklaşımları ve öğretim stratejileri; sınıf yönetiminde etkili stratejiler ve davranış yönetimi
ARO402 Mesleki Arapça Z 2 0 0 2 3 Klasik veya modern metinlerden seçilecek Fıkıh, Tefsir, Hadis ve Siyer gibi dinî disiplinleri içeren bir seçki aracılığıyla dinî metinlerin üslup özelliklerinin, içerik ve biçim açılarından ele alınması ve dinî terminolojinin incelenmesi; dinî metinlere ve terminolojiye dair farkındalık oluşturulması
ARO404 Arapça Diyalektler II Z 2 0 0 2 3 Diyalekt dışında yaygın bir Arapça diyalekti öğretme; standart dil ve diyalektin kullanıldığı bağlamların farkına varma; farklı bölge diyalektlerinin özelliklerini tanıma, aralarındaki başlıca karakteristik özelliklere aşina olma; derste görülen diyalektle yapılan bir konuşmayı anlama; tamamen diyalektle olmasa da standart dille iletişim kurma; yaygın diyalektlere bağlı iletişim engellerini azaltma becerileri.
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders VI S 2 0 0 2 4  
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders VI S 2 0 0 2 4  
                 
ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERSLER
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS Ders İçeriği
ARO221  Arapçada Sosyolojik Temelli Kavramlar  S 2 0 0 2 4 Sosyolojik Temelli bazı kavramların Arapçası
ARO223 Sözcükbilimi (Leksikografi)  S 2 0 0 2 4 Sözcükler arası ilişkiler; zihinsel sözlükçenin yapısı, dizisel ve dizimsel ilişkilerde sözcüğün yeri, sözcüklerin salkımlaşma ve devingenlik özelliği; sözcükbiliminin dil biliminin diğer alt dalları ile olan etkileşimi; sözlükler, metin bütünceleri, tanıklı dizinleyiciler, etiketleyiciler gibi çeşitli çözümleme araçları; sözcükbilimin bilgi edinme yolları; okul sözlüklerinde söz varlığının düzenlenişi, bir madde başında bulunması gereken bilgiler
ARO225 Karşılaştırmalı Ses ve Biçim Bilgisi   S 2 0 0 2 4 Türkçeyi temel alarak Türkçenin ses ve biçim ile ilgili kurallarının ve karakteristik özelliklerinin tanıtılması ve bunların Arapçanın ses ve biçim ile ilgili kural ve karakteristik özellikleriyle karşılaştırılması; benzeyen ve farklılaşan noktalar üzerinde karşılaştırmalar yapılması ve konunun Arapça öğretiminde nasıl kullanılacağına dair farkındalık oluşturulması
ARO222 Arap Kültür Tarihi  S 2 0 0 2 4 Arap kültürünün dünya medeniyetine katkıları; Arap kültürünün gelişmesinde ve yaygınlaştırılmasında çevirinin rolü, çeviri hareketleri ve ekolleri; Altın Dönem’de entelektüel aklın durumu, Arap modernleşmesinin kökenleri, hazırlayıcı faktörler ve öncüler; Arap coğrafyasında günümüzde yaşanan sosyo-kültürel krizin kökenleri, sebepleri ve bu konudaki öngörüler.
ARO224 Arap Öykücülüğü S 2 0 0 2 4 Arap öykücülüğünün gelişimi, yaslandığı iç ve dış kaynaklar; Arap öykücülüğünün kavşak noktaları; Arap öykücülüğünde romantik, realist, fantastik ve sürreal eğilimler, söz konusu eğilimlerin
temsilcileri, üslup özellikleri; Arap öykücülüğünden önemli örneklerin incelenmesi ve eleştirilmesi
 ARO321 Mesleki Arapça Uygulamaları S 2 0 0 2 4 Ortaokul ve liselerde Arapça ders materyallerinin (ders kitabı, çalışma kitabı, öğretmen kitabı, CD’ler vb.), sistematik bir şekilde ele alınmak suretiyle yöntemi, dili, etkinlik çeşitliliği açılarından incelenmesi; bu incelemenin neticesinde ders kitabındaki ünitelerin/derslerin nasıl işlenmesi gerektiğine yönelik strateji ve taktikler üzerinde durulması; öğretmen tarafından seviyeye uygun ders sunumlarının yapılması ünite ve derslerin sunum yapmak üzere öğrencilere dağıtılması.
ARO323 Sınıf i İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi S 2 0 0 2 4 Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri; geleneksel yaklaşımlara dayalı araçlar: Yazılı sınavlar, kısa cevaplı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar; öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar: Gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kâğıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, tutum ölçekleri; öğrenci başarısının değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar; öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ve not verme.
ARO325 Temel Farsça S 2 0 0 2 4 Farsçayı Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni’ne göre A1-A2 düzeyinde dört dil becerisini entegre ederek öğretme
ARO322 Arap Şiiri  S 2 0 0 2 4 Klasik ve modern biçimleriyle Arap şiirinin akımlarını, eğilimlerini ve kavşak noktalarını ele alma, metinlerden yola çıkarak söz konusu eğilimleri açıklama; tarihsel dönem içerisinde Arap şiirinin poetikasına ilişkin farkındalık yaratma; Arap şiirinin beslendiği iç ve dış kaynaklar; şiir metinleri üzerinde analiz yapma ve yapılan değerlendirmeyi sözlü veya yazılı olarak ifade etme becerileri
ARO324 Çağdaş Arap Dünyası S 2 0 0 2 4 Arap modernleşmesi sonrasında Arap toplumunda yaşanan sosyo-kültürel değişimler, Arap ülkelerinin birbirleriyle ve küresel güçlere göre konumları; Arap toplumlarında dinî, etnik, kültürel ve siyasi farklılıklar; Filistin sorunu, Arap ülkelerinin ekonomik altyapıları, petrole dayalı ekonomiler, iç savaşların yarattığı krizler, mülteci ve göç sorunları; Türkiye’nin Arap ülkelerine yönelik politikaları, Arap ülkelerinin Türkiye’ye yönelik politikaları.
ARO326 Osmanlı Türkçesi S 2 0 0 2 4 Osmanlı Türkçesini okuyup yazma, Osmanlı ya da Cumhuriyet arşivlerinde karşılaşılabilecek belgeleri okuma, günümüz Türkçesine aktarma; farklı yazı türleriyle yazılmış metinleri okuma ve bunları sadeleştirebilme becerisi kazanma.
ARO421 Arapça Ders Kitabı İncelemesi S 2 0 0 2 4 Ders kitabında olması gereken fiziksel, eğitsel tasarım, görsel tasarım ve dil anlatım özellikleri ve standartlar; ders kitaplarının içeriklerinin programa uygunluğu; mevcut ders kitaplarından bazılarının içerik, dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkısı, öğretimde kullanım kolaylığı vb. açılardan incelenmesi.
ARO423 Arapça Öğretiminde Materyal Tasarımı S 2 0 0 2 4 Alana özgü öğretim teknolojilerini kullanma; yazılım türleri ve kullanım amaçları; alanın öğretiminde kullanılacak materyallerin tasarım ve geliştirme ilkeleri; materyal ihtiyaçlarının belirlenmesi; iki
ve üç boyutlu öğretim materyallerinin tasarlanması; çalışma yaprakları; saydamlar; VCD, DVD, MP3
ve MP4 dosyaları vb. öğretim materyallerinin geliştirilmesi; farklı öğretim materyallerine yönelik
sınıf içi uygulamaların değerlendirilmesi
ARO425 Temel İbranice S 2 0 0 2 4 İbraniceyi Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni’ne göre A1-A2 düzeyinde dört dil becerisini entegre
ederek öğretme
ARO422 Arapça Öğretiminde Sınav Hazırlama ve
Değerlendirme
S 2 0 0 2 4 Dil becerilerinin öğretiminde farklı yaş grupları ve dil düzeyleri için kullanılan sınav türleri ve ölçme yöntemleri; dil becerilerini ölçmeye ve değerlendirmeye yönelik ilkeler; okuma, yazma, dinleme, konuşma, kelime bilgisi ve dil bilgisi seviyelerinin ölçülmesinde kullanılan soru türleri; sınav hazırlama teknikleri ve değerlendirme ölçütleri; çeşitli soru örneklerinin hazırlanması ve sınav değerlendirme çalışmaları.
ARO424 Arapça Öğretiminde Drama S 2 0 0 2 4 Drama teriminin tanımı ve anlamı; psiko-drama, yaratıcı drama, eğitici drama sosyo-drama vb. kavramlar; drama-oyun ilişkisi; eğitimde drama uygulamalarının tarihçesi; eğitimde dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları; drama ortamı ve öğretmen nitelikleri; dramanın değerlendirilmesi; alanın eğitim amaçlarına uygun drama örnekleri, örnekler geliştirilmesi ve uygulanması.
MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLER
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS Ders İçeriği
EMB221 Eğitim Tarihi S 2 0 0 2 4 Eski Mısır, Mezopotamya, Anadolu, Hint, Çin, Antik Yunan ve Roma uygarlıklarında eğitim; Orta Çağ ve Yeni Çağda Doğu, Batı ve İslam toplumlarında eğitim; Rönesans, Reform, Aydınlanma Hareketleri ve eğitim; Endüstri Çağı ve Modern Dönemde eğitim; İslam kültür ve medeniyetinin Batı medeniyeti ile ilişkileri; millî/ulus devletlerin doğması ve millî eğitim sistemlerinin gelişmesi; post-modern toplum tartışmaları ve eğitim; Antik dönemden bugüne dünyada eğitimde yaşanan temel değişimler ve dönüşümler
EMB223 Öğrenme Güçlüğü S 2 0 0 2 4 Öğrenme güçlüğünün tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması: Eğitsel, psikolojik, tıbbi etmenler; yaygınlık ve görülme sıklığı; öğrenme güçlüğünün nedenleri; erken müdahale; müdahaleye tepki modeli; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanağı olan uygulamalar; okuma, yazma ve matematik becerilerini destekleme; akademik olmayan becerileri destekleme.
EMB225 Mikro Öğretim S 2 0 0 2 4 Etkili öğretim ve öğrenmeyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; öğretmenlerin mesleki yeterlik, tutum, rol ve davranışları; ders planı hazırlama; mikro öğretim yönteminin kapsamı, yararları ve sınırlılıkları; konuya uygun aktif öğrenme etkinlikleri hazırlama; sınıfta örnek ders anlatma uygulamaları; ders sunumlarının videoya kaydedilmesi; kayıtlardan yararlanarak dersin değerlendirilmesi; hazırlanan etkinliklerin ve ders anlatımlarının geliştirilmesi
EMB222 Eğitimde Proje Hazırlama S 2 0 0 2 4 Proje kavramı ve proje türleri; öğretim programları ve proje tabanlı öğrenme; okullarda proje programları (TÜBİTAK, AB ve diğerleri); proje için konu seçimi; literatür taraması; projede mantıksal çerçeve; projenin planlanması ve yönetimi; projede bilimsel yöntemin uygulanması; proje raporu hazırlama ve geliştirme; proje raporunu sonuçlandırma; proje değerlendirme ve iyi örneklerin incelenmesi; proje sunumları, poster ve broşür tasarlama teknikler
EMB224 Eğitim Hukuku S 2 0 0 2 4 Hukuk ve yönetim hukukunun temel kavramları; yönetim hukukunun kaynakları; yönetimde haklar ve görevler; Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Beyannamesi; öğretmenlerin idari ve yargısal denetimi; Türk Eğitim Sistemini kuran ve düzenleyen temel yasalar; eğitim paydaşlarının görev, hak ve sorumlulukları
EMB226 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Bozukluğu
S 2 0 0 2 4 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) tanımı ve özellikleri; DEHB’nin temel belirtileri (dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik); DEHB’nin çocuk üzerinde sosyal, duygusal ve okul başarısı yönünden etkileri; DEHB’nin nedenleri; DEHB oluşumunda risk faktörleri; DEHB tipleri; DEHB olan çocuklara yaklaşım biçimleri; DEHB olan öğrencilerin yönlendirilmesi; DEHB olan çocukların eğitimi; okul-aile işbirliğinin sağlanması
EMB321 Karakter ve Değer Eğitimi S 2 0 0 2 4 Kavramsal çerçeve: Karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.; karakter gelişimi ve eğitimi; karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul; değerlerin tanımı ve sınıflandırılması; değerlerin kaynakları ve bireysel, toplumsal, kültürel, dini, ahlaki temelleri; karakter ve değer eğitimi yaklaşım ve uygulamaları; karakter ve değer eğitiminde kültürlerarası farklılaşma ve birlikte yaşama kültürü; eğitim felsefesi ve hedefleri yönünden karakter ve değer eğitimi; karakter/değer eğitiminde öğretim yöntemleri ve teknikleri; modern ve çok kültürlü toplumlarda değerler krizi ve eğitim; insani-kültürel kalkınma sürecinde değer eğitimi; Türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyle ilgili örnekler, Türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmaları; karakter ve değer eğitiminde rol model olarak öğretmen
EMB323 Eğitim Antropolojisi S 2 0 0 2 4 Antropolojinin konusu, temel kavramları, tarihçesi ve yöntemi; sosyal-kültürel antropolojide temel yaklaşımlar; antropolojik yönden eğitim ve eğitim antropolojisinin temel kavramları: Kültür, kültürleşme, kültürlenme, uyarlama, alt kültür, karşıt kültür, ortak kültür vd.; eğitimin kültürel temelleri ve işlevleri; kültürler arası farklılaşma, eğitim ve öğrenme; bir yaşama alanı olarak okul, okul kültürleri ve etnografileri; medya, kitle iletişim araçları, popüler kültür ve eğitim; küreselleşme, kültürel etkileşim, kültürel okuryazarlık ve eğitim; Türk kültür ve medeniyet tarihinde sözlü ve yazılı edebi eserlerde eğitim; Türk aile yapısında ebeveyn ve çocukların rolleri
EMB325 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler S 2 0 0 2 4 Eğitimde formal program ve program dışı etkinlikler/ örtük program kavramları; örtük programla ilgili yaklaşımlar; bilişsel ve duyuşsal alan öğrenmeleri ve örtük program; bir ritüel yeri olarak okul; okulda program dışı etkinlikler olarak okul törenleri; okulda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerin önemi ve yönetimi; değerler eğitiminde örtük programın yeri ve önemi; değerler eğitimi açısından program dışı (anma, kutlama, buluşma, mezuniyet vd.) etkinlikler.
EMB322 Eleştirel ve Analitik Düşünme S 2 0 0 2 4 Temel kavramlar ve tanımlar; düşünme organı olarak beyin, düşünme biçimleri ve düşünmenin gruplandırılması; istemsiz düşünme ve özellikleri; istemli düşünme ve özellikleri; istemli düşünmenin yöntemleri; eleştirel ve analitik düşünme; eleştirel ve analitik düşünmenin temel özellikleri ve kriterleri, eleştirel ve analitik düşünmenin aşamaları; eleştirel ve analitik düşünmeyi etkileyen faktörler; eleştirel ve analitik düşünmenin kapsamı; eleştirel ve analitik okuma; eleştirel ve analitik dinleme; eleştirel ve analitik yazma
EMB324 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi S 2 0 0 2 4 Hastanede yatan çocukları yaş gruplarına göre gelişim özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları, ruhsal durumları; hastane personeli, çocuk ve aile arasındaki etkileşim; hastaneye hazırlayıcı eğitim, teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlama; hastanede yatan çocuklara yönelik oyun, müzik, sanat, drama, matematik, hikâye vb. etkinlik planı hazırlama ve uygulama; hastane okulları ile ölümcül hastalığı olan çocuklar, aileleri ve personel arasındaki etkileşim
EMB326 Eğitimde Drama S 2 0 0 2 4 Drama ve yaratıcı dramanın temel kavramları (drama, yaratıcılık, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pedagojisi, iletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukla, pandomim vb.); yaratıcı dramanın aşamaları, boyutları ve öğeleri; rol oynama ve doğaçlama; yaratıcı dramanın tarihçesi; toplumsal olaylar ve yaratıcı drama ilişkisi; eğitimde dramanın uygulama basamakları; eğitimde dramada yararlanılabilecek kaynaklar; yaratıcı drama ders planının hazırlanması ve uygulanması; dramanın bireysel ve sosyal gelişime katkıs
EMB327 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme  S 2 0 0 2 4 Yetişkin eğitiminin tanımı ve kapsamı; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramlar (sürekli eğitim, halk eğitimi, yaygın eğitim, mesleki eğitim vd.); Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimi; yetişkin eğitimiyle ilgili yaklaşım ve modeller; yetişkinler ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı ve tarihsel gelişim; Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları
EMB328 Karşılaştırmalı Eğitim S 2 0 0 2 4 Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı, tarihçesi; karşılaştırmalı eğitimde yöntem ve araştırma; farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin yapı, işleyiş, okul kademeleri, insan kaynakları, eğitimin finansmanı, eğitimde özelleşme, eğitimde politika oluşturma, planlama ve uygulama yönlerinden karşılaştırılması; farklı ülkelerde eğitimde cinsiyet, sosyal adalet ve eşitlik; farklı ülkelerde eğitimde reform ve yenileşme girişimleri; farklı ülkelerde öğretmen ve eğitim/okul yöneticisi yetiştirme sistemleri; eğitimde küreselleşme ve uluslararasılaşma; eğitimle ilgili uluslararası sınavlar, kurumlar ve kuruluşlar.
EMB421 Çocuk Psikolojisi S 2 0 0 2 4 Çocuk psikolojisinin temel kavramları, tarihçesi ve yöntemleri; doğum öncesi gelişim; bebeklik dönemi gelişim alanları ve özellikleri; ilk çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; son çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; aile yapısı içinde çocuk; okul sistemi içinde çocuk; çocukluk dönemi uyum ve davranım problemleri; özel gereksinimleri olan çocuklar
EMB423 Kapsayıcı Eğitim S 2 0 0 2 4 Kapsayıcılık ve kapsayıcılığın içeriği; kapsayıcı eğitim: tanımı, içeriği ve önemi; kapsayıcı eğitimin hukuki dayanakları; ulusal ve uluslararası mevzuat; kapsayıcı eğitimde yaklaşım ve standartlar; kapsayıcı eğitimde öğretmen rolleri; kapsayıcı öğretim programı ve materyalleri; kapsayıcı eğitimde tutum ve değerler; kapsayıcı okul ve sınıf; kapsayıcı eğitim için eylem planı hazırlama; kapsayıcı eğitim uygulamaları: öğrencileri farklılaştıran özellikler, etkili iletişim, kullanılan dil, psiko-sosyal destek, öğretimi farklılaştırma ve örnekler, yöntemler ve teknikler, öğretimi planlama, ders materyallerinde kapsayıcılık ve kapsayıcı etkinliklerin seçimi; ders tasarlama uygulamaları.
EMB425 Müze Eğitimi S 2 0 0 2 4 Müzenin tanımı ve özellikleri, müzelerde sergileme; müze ve müze eğitimi; müze türleri; Türk müzeciliğinin gelişimi; dünyada müzeciliğin tarihine genel bir bakış; müze, sanat, kültür ve uygarlık ilişkisi; müze ve sanat eğitimi; müze ve toplum; müzelerin tarih bilincine katkısı; tarihi eserlere sahip çıkma; Dünyada ve Türkiye’de çağdaş müzecilik
EMB427 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama S 2 0 0 2 4 Bireyselleştirme kavramı ve eğitimdeki önemi; bireyselleştirme için yapılması gerekenler: müfredata dayalı değerlendirme, kaba değerlendirme, ölçüt bağımlı ölçme aracı hazırlama, değerlendirmede uyulması gereken kurallar; uzun dönemli ve kısa dönemli öğretim amaçları belirleme; kaynaştırma/ bütünleştirme için sınıf ve okullarda yapılabilecek düzenlemeler; öğretimi uyarlama; kaynaştırma/ bütünleştirme sınıflarında bireyselleştirme ve uyarlama örnekleri
EMB422 Eğitimde Program Geliştirme S 2 0 0 2 4 Program geliştirmeyle ilgili temel kavramlar; program geliştirmenin teorik temelleri; program türleri; öğretim programlarının felsefi, sosyal, tarihî, psikolojik ve ekonomik temelleri; program geliştirme ve öğretim programlarının özellikleri; program geliştirmenin aşamaları; programın temel öğeleri (hedef, içerik, süreç, değerlendirme) ve öğeler arasındaki ilişkiler; hedeflerin sınıflandırılması ve programın öğeleriyle ilişkisi; içerik düzenleme yaklaşımları; eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi; program geliştirme süreci ve modelleri; eğitim programı tasarım yaklaşımları; program değerlendirme modelleri; program okur-yazarlığı; öğretim programlarının geliştirilmesinde öğretmelerin görev ve sorumlulukları; MEB öğretim programlarının özellikleri; öğretim programlarının uygulanması; dünyada ve Türkiye’de program geliştirmede yeni yaklaşımlar ve yönelimler
EMB424 Okul Dışı Öğrenme Ortamları S 2 0 0 2 4 Okul dışı eğitim ve öğrenme kavramları; okul dışı öğrenmenin kapsamı ve önemi; okul dışı ortamlarda öğretim; okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem, teknikleri (proje tabanlı öğrenme, istasyon tekniği vb.) ve öğretim materyalleri; okul dışı öğrenme ortamları (müzeler, bilim merkezleri, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, planetaryumlar, sanayi kuruluşları, millî parklar, bilim şenlikleri, bilim kampları, doğal ortamlar vb.); okul dışı öğrenme alan ve ortamlarının geliştirilmesi; okul dışı öğrenme etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilme
EMB426 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim S 2 0 0 2 4 Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları; sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünden sürdürülebilirlik; toplumsal değişme bağlamında sürdürülebilirlik; eğitim ve sürdürülebilirlik; insanlığın geleceği ve sürdürülebilirlik; göç, yoksulluk ve eşitsizlik; sürdürülebilir çevre; ekoloji, küresel çevresorunları ve sürdürülebilirlik; doğayla uyum içerinde sürdürülebilir toplum; nüfus, ekonomik sistem ve doğal çevre; teknolojik gelişmeler, tüketim alışkanlıkları ve çevre; sosyal sorumluluk çalışmaları, somut ve somut olmayan kültürel miras yönünden sürdürülebilirlik; insan-doğa ilişkilerinin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden düşünülmesi
EMB428 Açık ve Uzaktan Öğrenme S 2 0 0 2 4 Açık ve uzaktan öğrenmenin temel kavramları ve felsefesi; dünyada uzaktan eğitimin gelişimi; Türkiye’de uzaktan eğitimin gelişimi; uzaktan eğitimde öğrenen ve rehber rolleri; uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler; açık ve uzaktan eğitimin yönetimi; açık ve uzaktan öğrenmede sınıf yönetimi ve bileşenleri; açık eğitim kaynakları ve dünyadaki eğilimler; kitlesel açık çevrimiçi dersler; kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları; açık ve uzaktan eğitimle ilgili sorunlar ve bunların çözümü; öğretmen yetiştirmede açık ve uzaktan eğitim uygulamaları; açık ve uzaktan eğitimde bireysel öğretim materyali geliştirme ve öğrenci destek hizmetleri; farklı öğrenme durumları için öğretim stratejilerinin belirlenmesi; uzaktan eğitimde araştırma ve değerlendirme
GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLER  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS Ders İçeriği
EGK221 Kültür ve Dil S 2 0 0 2 3 Dil ve kültürle ilgili temel kavramlar; kültürün kaynakları ve öğeleri; sözlü ve yazılı kültür; maddi ve manevi kültür; bireysel ve toplumsal açılardan kültür; birleştirici ve ayrıştırıcı olarak kültür; kültürlenme, kültürleşme, kültürel yayılma ve uyum; bilişsel, sembolik, yapısal-işlevsel yaklaşımlar açısından kültür; semboller sistemi olarak dil; bireysel açıdan dil ve dil edinimi; dilin insan bilincine etkisi; kültür, dil, biliş ve realite arasındaki ilişki; dilin bilgiyi ve kültürü taşıma, toplumsal ilişki ve iletişim kurma işlevi; dil ve kültürün gelişimi ve aktarımı; ulusal kimlik ve dil; kültür ve dildeki değişmelerin dinamikleri; kültür ve dildeki değişmelerin karşılıklı etkileşimi tartışmaları; milli kültürler;
küreselleşme, çok dillilik ve çok kültürlülük.
EGK223 Geleneksel Türk El Sanatları S 2 0 0 2 3 Geleneksel Türk sanatlarıyla ilgili terim ve kavramlar; geleneksel Türk sanatlarının önemi; birey, toplum ve ülke ekonomisine katkıları; Geleneksel Türk sanatlarının tarihi gelişimi (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı Dönemi); Ahilik ve Lonca Teşkilatı; Cumhuriyet dönemi Türk sanatlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlar; geleneksel sanatların hammadde ve yapım tekniklerine göre sınıflandırılması; geleneksel dokuma (halı-kilim, kumaş vb.), baskı, örgü, keçe, cam (vitray, zücaciye, boncuk vb.) sanatları; metal (demir, bakır, gümüş ve altın vb.) sanatları; ağaç (kündekari, oyma ve sedef kakma) sanatları; çini-seramik ve taş işlemeciliği sanatları; geleneksel Türk sanatlarının eğitimi, üretimi ve pazarlanması
EGK 225 Ekonomi ve Girişimcilik S 2 0 0 2 3 Ekonomi biliminin temel kavramları ve ekonomik sistemler; işletme ve işletme yönetiminin temel kavramları; işletmenin kuruluşu, amaçları ve hukuki yapısı; işletmelerde yönetim süreçleri ve işlevleri; insan kaynakları ve diğer kaynakların yönetimi; girişimci ve girişimcilik kavramları, girişimcilikte başarı faktörleri; girişimcilik kültürü, girişimcilik süreci ve girişimcilik türleri; kariyer planlama, özgün fikirler, sıra dışı örnekler; Türk Patent ve Marka Kurumu; Sınai Mülkiyet Kanunu; küçük ve orta boyutlu işletmeler; küçük işletmelerde yönetim süreçleri ve işlevleri; iş fikri geliştirme, yenilik ve inovasyon, iş planı yapma, iş planının öğeleri, yazılması ve sunumu; belirli bir alanda ve konuda girişimcilikle ilgili bir proje hazırlama
EGK227 Mesleki İngilizce S 2 0 0 2 3 Temel İngilizce okuma-yazma-dinleme becerileri; çocuk gelişimi ve evreleri ile ilgili temel kavramlar; temel eğitim ve ortaöğretimle ilgili temel kavramlar; eğitim bilimleri ile ilgili temel kavramlar; öğrenci-ebeveyn-öğretmen arasında diyalog örnekleri; akademik içerikli metinleri dinleme ve anlama teknikleri (youtube, teachertube, tedx konuşmaları vd.); profesyonel gelişim amaçlı sözel beceriler (kelime bilgisi, kalıplar vd.); yazma becerileri (dilekçe yazma, rapor hazırlama, cv oluşturma, kısa mesaj yazma, ders hedefleri oluşturma vd.); okuma becerileri (web 2.0 araçları kullanarak yazılı metinleri okuma vb.); ilgili öğretmenlik alanında çeviri çalışmaları
EGK229 Türk Kültür Coğrafyası  S 2 0 0 2 3 Kültür, insan ve toplum; Türk kültürü ve Türk uygarlığı; Türkler hakkındaki ilk etnografik kaynaklar; Tarihte Türk devletleri; Türklerde devlet, idari, askeri ve sosyal yapı; Türklerde halk inançları ve mitoloji; Türklerde insan ve mekân ilişkisi; Türklerde sözlü, yazılı ve maddi kültür; Türklerde aile yapısı; Türk tarihinde yaşanan göçlerin demografik ve kültürel sonuçları; Türk kültürünün yayılma alanları ve komşu coğrafyalar üzerindeki etkisi; Türkiye’nin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel miras; doğal ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması
EGK231 Yabancı Dil III S 2 0 0 2 3 Gelecekle ilgili kişisel ve profesyonel umutlarla hayaller hakkında fikir alışverişinde bulunun. Genellikle televizyonda izledikleri ve en sevdikleri diziler hakkında konuşabilirler. Aldıkları eğitimi ve gelecek eğitim planlarını anlatabilirler. Sevdikleri müzik türleri hakkında konuşabilirler. Sağlıklı bir yaşam tarzını nasıl sürdürecekleri hakkında konuşabilir ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında fikir verebilirler. Sosyal medya aracılığıyla insanlarla tanışmak da dahil olmak üzere ilişkiler ve flört hakkında konuşabilirler. Restorana gidebilir, yemek sipariş edebilir, kibar bir akşam yemeği sohbetine katılabilir ve yemek için ödeme yapabilirler. İşyeri, güvenlik konularında fikir alışverişinde bulunabilir, bir yaralanmayı bildirebilir ve kural ve düzenlemeleri açıklayabilir. Kibar davranış ve davranışlar hakkında fikir alışverişinde bulunabilir ve kibar olmayan davranışlara uygun şekilde yanıt verebilirler.
EGK222 Kariyer Planlama ve Geliştirme S 2 0 0 2 3 Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşamaları; bireysel kariyer gelişimi, kariyer stratejisinin oluşturulması; kariyer planlama modeli, ilgili öğretmenlik alanlarında kariyer seçenekleri; özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, CV formatı ve örnekleri, CV hazırlamada dikkat edilecek noktalar; kapak yazıları, tanıtım mektupları, iş görüşmesi, amaçları, yöntem ve türleri, görüşmeye hazırlık ve görüşme aşamaları; görüşmelerde karşılaşabilecek durumlar; soru tipleri, vücut dili-bedensel işaretler
EGK224 Türk Halk Oyunları S 2 0 0 2 3 Folklorun tanımı; ritim ve algılama çalışmaları, oyun ve halk oyunu- figür çalışmaları; halk oyunlarında yöresel farklılıklar figür çalışmaları, yöresel figürler, bar türü yöresel figür öğrenme, halay ve kaşık türü yöresel figür öğrenme, horon ve karşılama türü yöresel figür öğrenme, zeybek türü yöresel figür öğrenme; öğrenilen oyunların, tavrı ve oynanış şekilleri hakkında çalışmalar; halk oyunlarının sahnelenmesi, sahneleme türleri ve farklılıkları
EGK226 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele S 2 0 0 2 3 Temel kavramlar ve tanımlar; bağımlılık türleri (madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı vb.); bağımlılığın nedenleri; kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazırlayan aile, akran grubu ve toplumsal bağlamda risk etmenleri; bağımlı çocuk, ergen ve yetişkinlerde iletişim becerileri; bağımlılıkta sosyal hizmetin rolü; bağımlılık ile ilgili modeller; bağımlılığı önleme çabası; bağımlılığın sonuçları; bağımlılık ile mücadelede ulusal politika ve strateji yöntemleri; yeniden uyum süreci.
EGK228 Sanat ve Estetik S 2 0 0 2 3 Sanat, güzel sanatlar, zanaat ve kültür; sanat ve eğitim; sanat, yaratıcılık ve sanat eseri; sanat felsefesi ve estetik; sanat ve estetik kuramları; sanat eleştirisi; sanat tarihi, modernlik öncesi, modern ve post-modern dönemlerde sanat; sanat ve toplumsal bağlam; sanat ve gündelik hayat; Türk-İslam sanatı-estetiği ve sanat eserleri; toplumsal değişme sürecinde sanat ve zanaatçının konumu; Türkiye’de sanatın gelişimi; günümüzde sanat anlayışları; medeniyet inşası ve sanat; sanat, estetik ve ahlak. 
EGK232 Yabancı Dil IV  S 2 0 0 2 3
Uzmanlık alanları dahilindeki toplantılara katılabilir ve kişisel ekonomik konular hakkında konuşabilirler. Kişisel ve profesyonel yaşam tarzları hakkında konuşabilirler. Eğitim, deneyim, güçlü ve zayıf yönler hakkında konuşabilir ve kariyer yolları hakkında fikir alışverişinde bulunabilirler. Zihinsel süreçler ve bunları kullanarak işin etkinliğini nasıl artırabilecekleri hakkında konuşabilirler. Sosyal ortamlarda övgü ve sempati içeren uygun bir dil seçin. Liderlik nitelikleri hakkında fikir alışverişinde bulunabilir ve beğendikleri liderler hakkında konuşabilirler."
EGK321 İnsan İlişkileri ve İletişim S 2 0 0 2 3 İnsanlar arası ilişkilerin tanımı ve sınıflandırılması; insanlar arası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (psikanalitik, bağlanma, çağdaş teoriler); kişilerarası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (sosyal, psikolojik, bilişsel kuramlar); gelişimsel süreç olarak kişilerarası ilişkiler (bebeklik ve çocukluk dönemleri, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri); insanlar arası ilişkilerde etkili olan faktörler; cinsiyet, cinsiyet rolleri ve kişilerarası ilişkiler; kişilerarası ilişkilerde kendini uyarlama ve kendini açma; iletişim ve iletişim hataları; etkili iletişim becerileri; kişilerarası problemler, çatışma ve çatışma çözüm yaklaşımları; kültürler arası farklılaşma yönünden insan ilişkileri
EGK323 Beslenme ve Sağlık S 2 0 0 2 3 Doğal ve sağlıklı beslenme; obezite ile mücadele; gıda katkı maddeleri; sağlıklı yaşam ve egzersiz; büyüme ve gelişme; sağlıklı cinsel yaşam; bağımlılıkla mücadele (tütün, alkol, madde bağımlılığı vb.); trafik, afet ve ilkyardım
EGK325 Türk Sanatı Tarihi S 2 0 0 2 3 Hun Sanatı’ndan, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine kadar sanat üslupları, bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim örnekleri karşılaştırmalı olarak incelenir; Cumhuriyet Dönemi Sanatı’ndan başlayarak günümüz Türk sanat eserleri ve sanatçıları
EGK327 Türk İşaret Dili S 2 0 0 2 3 İşaret diliyle ilgili temel kavramlar; Türk işaret dili, tarihi ve özellikleri; Türk işaret dilinde harfler; ses bilgisi; işaretin iç yapısı, eşzamanlılık ve ardışıklık; ses bilgisi açısından el alfabesi; işaret dilinde şekil bilgisi, işaretin yapılanışı ve biçimlenişi; sözcük sınıfları ve zamirler; işaret dilinde söz dizimi; sözcük dizilişi, cümle türleri; soru cümleleri; işaret dilinde anlambilim; anlam ve gönderim, anlam türleri, deyimler; Türk işaret dili ile karşılıklı konuşma
EGK329 Medya Okuryazarlığı  S 2 0 0 2 3 Bilgi okuryazarlığı; internet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı; sosyal medyanın bireyler üzerindeki etkileri; bilgi yayma ve yanıltma gücü; haber yayma gücü; medya ve algı yönetimi; medya ve internete yönelik hukuki haklar ve sorumluluklar; telif hakkı; kişilik hakkı; bilgi gizliliği; gizlilik ihlali; medyada dil kullanımı; haberlerin değeri ve nitelik analizi; popüler kültür; medyada kadın ve erkek rolleri; tüketim kültürü ve reklamlar; medyada stereotipleştirme
EGK331 Yabancı Dil V  S 2 0 0 2 3 En popüler tablolar ve mimari tasarımlar hakkında detaylı konuşabilirler. Sosyal sorunlar, sorunlara olası çözümlerle ilgili konularda tartışılabilir. Koruma, sürdürülebilirlik ve doğa koruma ile ilgili tartışmalara katılın. Haberlerdeki olaylar ve sorunlar hakkında ve bunların insanları ve şirketleri nasıl etkilediği hakkında konuşabilirler. İş değiştirmek ve tehlikeli sporlar yapmak da dahil olmak üzere hayattaki riskler hakkında konuşabilirler. Eğitimi çeşitli okul biçimleriyle karşılaştırabilirler. Alaycılık gibi zor tarzlar da dahil olmak üzere çeşitli şakalar hakkında fikir alışverişinde bulunabilirler. Doğrudan, dolaylı, resmi ve gayri resmi stiller dahil olmak üzere çeşitli iletişim stillerini anlayın. Yaşam kalitesi ve gereksinimler hakkında fikir alışverişinde bulunun.
EGK322 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi S 2 0 0 2 3 İnsan hakları kavramı ve tarihi gelişimi; insan haklarının türleri; demokrasi anlayışları, ilkeleri, yaklaşımları ve insan hakları; demokrasi eğitimi ve demokratik eğitim; aile ve demokrasi eğitimi; insan hakkı olarak eğitim; okulöncesi eğitim ve demokrasi eğitimi; ilkokul eğitim programı ve demokrasi eğitimi; orta öğretimde demokrasi eğitimi; yükseköğretim ve demokrasi eğitimi; demokratik okul ve sınıf ortamı
EGK324 Bilim Tarihi ve Felsefesi S 2 0 0 2 3 Bilim, felsefe, bilimsel yöntem; Antik Yunan, Ortaçağ Avrupası, Skolastik felsefe ve bilim; İslam kültür coğrafyasında bilim ve felsefe; Mezopotamya’da bilim; Rönesans Avrupası’nda bilim ve felsefe; aydınlanma çağında bilim ve felsefe; bilimlerin sınıflandırılması; bilim, bilimcilik (bilimizm), ideoloji, etik ve din ilişkileri; bilim ve paradigmalar; Viyana ve Frankfurt düşünce okulları; yirminci ve yirmi birinci yüzyıllarda bilim eleştirileri
EGK326 Bilim ve Araştırma Etiği S 2 0 0 2 3 Bilim, bilimin doğası, gelişimi ve bilimsel araştırma; etik kavramı ve etik teorileri; araştırma ve yayın etiği; araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri; yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlar; taraflı yayın, editörlük, hakemlik ve etik; yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar; araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar; sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemler
EGK328 Türk Musikisi S 2 0 0 2 3 Orta Asya ve Anadolu’da yaşayan Türk topluluklarına ait müzik unsurları, Türk mitolojisi (insan, yaradılış, dini ritüeller ve bayramlar vb.), Türk Halk Müziği repertuarındaki mitolojik unsurlar, Türk Devlet ve Topluluklarında var olan müzik türleri, tarihi süreç içinde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Musikisinin gelişimi; müzikle ilgili farklı gelenek ve üslupların karşılıklı etkileşimi; çalgılar, besteciler, icracıları ve örnek eserleri ile birlikte incelenmes